Cập nhật 22/10/2020 22:49 (GMT+7)

Báo cáo

Báo cáo thống kê số liệu năm 2019 (Công văn số 1593/CBC-BCTƯ)

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và truyền thông, đồng thời phục vụ công tác đánh giá hoạt động của các cơ quan báo chí, Cục Báo chí đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp cung cấp thông tin theo Bieu mau

Tin liên quan