Cập nhật 18/02/2019 06:06 (GMT+7)

Số liệu thống kê

  • Đề nghị cung cấp thông tin báo chí

    20-08-2018 10:53:33

    Để có cơ sở sở đề xuất cơ chế chính sách đặt hàng báo chí, Cục Báo chí đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp cung cấp thông tin theo biểu mẫu thống kê gửi về Cục Báo chí trước ngày 24/8/2018 (bản mềm gửi về địa chỉ: thongkecbc@gmail.com) Địa chỉ: Số 7 […]