Cập nhật 23/09/2020 22:40 (GMT+7)

Số liệu thống kê

 • Báo cáo thống kê số liệu năm 2019 (Công văn số 1593/CBC-BCTƯ)

  05-12-2019 08:08:37

  Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và truyền thông, đồng thời phục vụ công tác đánh giá hoạt động của các cơ quan báo chí, Cục Báo chí đề nghị các cơ quan báo chí […]

 • Thống kê phục vụ đánh giá phát triển ngành TT&TT

  12-08-2019 09:38:51

  Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá các chỉ số phát triển ngành thông tin và truyền thông (KPI), Cục Báo chí đề nghị các cơ quan báo chí báo cáo tình hình hoạt động từ năm 2016 đến […]

 • Cung cấp thông tin phục vụ cơ chế đặt hàng báo chí

  20-05-2019 16:30:39

  Thực hiện đề nghị của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí, để đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc bố trí kinh phí đặt hàng báo chí trong thời gian tới, Cục Báo chí […]

 • Báo cáo thống kê số liệu tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018

  26-03-2019 10:07:53

    Để có cơ sở báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, Cục Báo chí đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp cung cấp thông tin theo Biểu […]

 • Biểu mẫu thống kê năm 2018

  05-03-2019 10:38:47

  Thực hiện Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Báo chí đề nghị các cơ quan báo chí báo tình hình hoạt động năm 2018 theo Biểu mẫu thống kê tại đây Bieu mau 2018

 • Đề nghị cung cấp thông tin báo chí

  20-08-2018 10:53:33

  Để có cơ sở sở đề xuất cơ chế chính sách đặt hàng báo chí, Cục Báo chí đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp cung cấp thông tin theo biểu mẫu thống kê gửi về Cục Báo chí trước ngày 24/8/2018 (bản mềm gửi về địa chỉ: thongkecbc@gmail.com) Địa chỉ: Số 7 […]