Cập nhật 23/09/2020 23:02 (GMT+7)

Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cục trưởng:
Ông Lưu Đình Phúc
ĐT: số máy lẻ 163
Email: ldphuc@mic.gov.vn
 
Phó Cục trưởng:
– Ông Nguyễn Thái Thiên
ĐT: số máy lẻ 165
– Ông Nguyễn Văn Hiếu
ĐT: số máy lẻ 182
– Ông Đặng Khắc Lợi
ĐT: số máy lẻ 131
 
Văn phòng:
– Phó Chánh Văn phòng Phụ trách: Bà Ngô Hải Yến
ĐT: số máy lẻ 142
– Phó Chánh Văn phòng: Bà Nghiêm Kiều Linh
ĐT: số máy lẻ 141
 
Phòng Báo chí Trung ương
– Trưởng phòng: Bà Mai Hương Giang
ĐT: số máy lẻ 154
– Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
ĐT: số máy lẻ 151
– Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Lan Hương
ĐT: số máy lẻ 156
Phòng Báo chí địa phương
– Trưởng phòng: Ông Tống Tuấn Minh
ĐT: số máy lẻ 175
– Phó Trưởng phòng: Bà Võ Thị Mai Lan
ĐT: số máy lẻ 172
  
Phòng Thanh tra – Pháp chế
– Trưởng phòng: Ông Nguyễn Bằng Vũ
ĐT: số máy lẻ 133
– Phó Trưởng phòng: Lê Việt Dũng
ĐT: số máy lẻ 134
Phòng Hướng dẫn nghiệp vụ và Hợp tác quốc tế
– Phó Trưởng phòng Phụ trách: Bà Đỗ Quỳnh Lê
ĐT: số máy lẻ 183

Email: dqle@mic.gov.vn

Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí
– Phó Giám đốc Phụ trách: Bà Thạch Mai Hương
Email: tmhuong@mic.gov.vn
– Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Duy Bằng
Email: ndbang@mic.gov.vn
ĐT: 024.39360681
Fax: 024.39360604

 

Cục Báo chí có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 27/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.

Tin liên quan