Cổng thông tin điện tử

Cục báo chí

Authority of Press
Chức năng - Nhiệm vụ
cục báo chí
Cơ cấu tổ chức
Ông Nguyễn Thanh Lâm
Cục trưởng Cục báo chí
Ông Nguyễn Thanh Lâm - Cục trưởng Cục báo chí
 • Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng
  Ông Nguyễn Văn Hiếu
  Phó Cục trưởng
 • Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng
  Ông Đặng Khắc Lợi
  Phó Cục trưởng
 • Bà Mai Hương Giang - Phó Cục trưởng
  Bà Mai Hương Giang
  Phó Cục trưởng
 • Văn phòng
  - Chánh Văn phòng: Bà Ngô Hải Yến
  ĐT: Số máy lẻ 142
  Email: nhyen@mic.gov.vn
  - Phó Chánh Văn phòng: Bà Nghiêm Kiều Linh
  Email: nklinh@mic.gov.vn
  - Phó Chánh Văn phòng: Lê Việt Dũng
  Email: nvdung@mic.gov.vn
 • Phòng Báo chí Trung ương
  - Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
  ĐT: Số máy lẻ 151
  Email: nttthuy@mic.gov.vn
  - Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Lan Hương
  ĐT: Số máy lẻ 156
  Email: nlhuong@mic.gov.vn
 • Phòng Báo chí địa phương
  - Trưởng phòng: Ông Tống Tuấn Minh
  ĐT: máy lẻ 175
  Email: ttminh@mic.gov.vn
  - Phó Trưởng phòng: Bà Võ Thị Mai Lan
  ĐT: máy lẻ 172
  Email: vmlan@mic.gov.vn
 • Phòng Thanh tra - Pháp chế
  - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Bằng Vũ
  ĐT: Số máy lẻ 133
  Email: nbvu@mic.gov.vn
 • Phòng Hướng dẫn nghiệp vụ và Hợp tác
  quốc tế
  - Phụ trách phòng: Bà Lê Thanh Nga