Cổng thông tin điện tử

Cục Báo chí

Authority of Press

Tôn chỉ mục đích các cơ quan báo chí

(Mic.gov.vn) - Cập nhật ngày 2/10/2020. Chi tiết xem tại tệp đính kèm.
12/12/2020, 18:06

Tệp đính kèm:

02.10.2020-TON-CHI,-MUC-DICH-KHOI-TRUNG-UONG.xls

02.10.2020-TON-CHI,-MUC-DICH---KHOI-DIA-PHUONG-.xlsx